Aбонамент

Име
Фамилия
Email
И отново email адреса

Предпочитам да получавам писма в HTML формат (препоръчително)

Моля изберете бюлетин/ите с новини, за които искате да се запишете:

  • счетоводство
  • обществени поръчки
  • социално осигуряване
  • Европейски проекти
  • ЗБУТ
  • всички раздели

Отпиши се

Банер
Печат Е-мейл

ПРОМЕНИ В

ЗАКОНА ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ (ЗКПО),

ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ (ЗДДС),

И ЗАКОНА ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА (ЗДДФЛ) И КОДЕКСА ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ (КСО) ОТ 1 ЯНУАРИ 2019 г.

ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2018 г.

22 и 23 януари 2019 г.

Местата за семинара са запълнени, моля вижте следващите дати 19 и 20 февруари 2019 г.!!!

(16 уч. часа)

гр. София, хотел РАМАДА ****, зала РУБИН

Лектори: Димитър Войнов- данъчен консултант по Закона за корпоративното подоходно облагане, Калина Златанова- данъчен консултант по ДДС, Лорета Цветкова-  главен експерт по приходите в ЦУ на НАП и Катя Кашъмова- Началник отдел "Осигурителна методология" в НАП

Рамада хотел, снимка

ПРОГРАМА

 

22.януари.2019 г. (вторник)

 

9.00 – 09.30 ч. Регистрация на участниците

9.30 – 11.00 ч. Промени в ЗКПО през 2019 г.:

-       Данъчно третиране при лизингополучатели, прилагащи МСФО 16 „Лизинг“ от 1 януари 2019 г. Данъчно третиране при:

  • лизингополучатели по оперативен лизинг - водене на второ данъчно счетоводство
  • лизингополучатели по финансов лизинг – корекции в стойностите на активите в данъчния амортизационен план при определени условия

-       Промяна в регулирането за данъчни цели на разходите за лихви

-       Въвеждане на данък върху печалбата на български дъщерни компании и места на стопанска дейност в чужбина при определени условия (CFC rules)

-       Промяна в облагането на предприятията в ликвидация и несъстоятелност

-       Други промени

Промени в Закона за счетоводството през 2019 г.

-       Промени в обхвата на лицата, които са задължени да прилагат МСС

-       Освобождаване на част от АД и КД с акции от задължителен одит

-       Отпадане на печатите в ГФО

-       Други промени

Данъчно третиране при промяна в счетоводната политика в резултат на прилагане на нов счетоводен стандарт (МСФО 9, МСФО 15 и др.) или поради друга причина.

Парични взаимоотношения между дружеството и собственика

Касови наличности; разпределяне на дивиденти; заеми от и към собственика; разходи, без документ; разходи, несвързани с дейността; разчети със собственика; скрито разпределение на печалба.

11.00 - 11.30 ч. Кафе- пауза

11.30 – 13.00 ч. Въпроси по годишното счетоводно и данъчно приключване на 2018 г.:

-       Промени в ЗКПО през 2018 г.

-       Данъчни постоянни разлики (разходи, несвързани с дейността, скрито разпределение на печалба, непризнати разходи за ДДС; разходи за дарения; липси и брак на активи)

-       Данъчни временни разлики (преоценки на активи и пасиви; провизии за задължения; неизползвани отпуски; неплатени доходи на физически лица; регулиране на слабата капитализация; капитализиране на данъчни временни разлики)

-       Други суми, с които се преобразува финансовия резултат за данъчни цели (сделки на регулиран пазар (борса); неплатени задължения; преоценъчен резерв; ДДС при регистрация по ЗДДС)

-       Данъчен амортизационен план (завеждане, амортизиране и отписване на активи от ДАП; преустановяване начисляването на амортизация; последващи разходи, свързани с амортизируеми активи - ремонт или подобрение)

-       Пренасяне на данъчна загуба от страната и от чужбина

-       Данъчно третиране на дивиденти

-       Данъчно третиране при използване на фирмени активи и за лични нужди

Дискусия. Отговори на въпроси, поставени от участниците.

Лектор: Димитър Войнов

13.00 – 14.00 ч. Обяд в ресторанта на хотела

14.00 – 15.30 ч. Изменения и допълнения в Закона за данък върху добавената стойност, в сила от 1 януари 2019 г.

Промени, свързани с определяне на данъчната основа.

Промени в обхвата на освободените доставки.

Промени, свързани с режима на корекции на данъчен кредит.

Промени в режима за доставките на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване или услуги, извършвани по електронен път.

Издаване на фискалният/системният бон, регистриращ продажбата на стоки или услуги чрез електронен магазин.

15.30 – 16.00 ч. Кафе- пауза

16.00 -17.30 ч. Нов режим при продажбата на ваучери за стоки/услуги. Видове ваучери, данъчно събитие, данъчна основа, документиране на доставките.

Отложено начисляване на данъка при внос. Условия и ред за прилагане на режима,  начисляване на данъка, документиране, право на приспадане на данъчен кредит.

Промени, свързани с дерегистрацията.

Актуална практика по прилагането на Закона за данък върху добавената стойност- тълкуване и примери.

Казуси и спорни текстове по прилагането на ЗДДС и ППЗДДС.

Дискусия. Отговори на въпроси, поставени от участниците.

Лектор: Калина Златанова

 

23.януари.2019 г. (сряда)


9.30 – 11.00 ч. Промени в ЗДДФЛ, действащи от 1 януари 2019 г.:

-  Нови правила за прилагане на някои от данъчните облекчения;

-  Промени в обхвата на доходите, които подлежат на облагане с окончателен данък;

-  Нов ред за издаване на служебните бележки по чл. 45 от ЗДДФЛ;

-  Промени свързани с предоставянето на информация в НАП от платците: предоставяне на справка за изплатени доходи от трудови правоотношения; допълнения в текстовете, свързани с подаването на справка за изплатени доходи на физически лица; възможности за корекции в справките;

-  Промени, свързани с подаването на годишната данъчна декларация;

-  Други изменения и допълнения в ЗДДФЛ.

11.00 – 11.30 ч. Кафе- пауза

11.30 - 13.00 ч. Задължения, касаещи годишното облагане на доходите, придобити от физическите лица през 2018 г.:

-  Годишно облагане на доходите по трудови правоотношения и задължения на работодателите за 2018 г.

-  Подаване на справка за изплатени доходи на физически лица за 2018 г.

-  Подаване на информация в НАП за целите на автоматичния обмен с други държави – членки на ЕС;

-  Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2018 г. Представяне на промените във формуляра и обсъждане на спецификите при попълването и подаването му.

Дискусия. Обсъждане на въпроси, поставени от участниците в семинара.

Лектор: Лорета Цветкова

13.00 – 14.00 ч. Обяд в ресторанта на хотела

14.00 – 15.30 ч. Промените в социалното и здравното осигуряване за 2019 год.

Осигурени лица, осигурителен доход, осигурителни вноски и срокове за внасяне.

Промени в паричните обещетения и пенсии от ДОО.

15.30 – 16.00 ч. Кафе- пауза

16.00 -17.30 ч. Актуални проблеми и казуси, свързани с прилагането на осигурителното законодателство през 2019 г. от практиката на НАП.

Подаване на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица.

Дискусия. Отговори на въпроси, поставени от участниците.

Лектор: Катя КашъмоваМясто на провеждане: гр. София, София РАМАДА Хотел****, зала Европа, бул. "Княг. Мария Луиза" 131, до Централна гара, виж карта

 

Такса за участие: 270 лв. (без вкл. ДДС)

 

Отстъпки: При записване на втори и всеки следващ участник от организация- 5% отстъпка.

 

В таксата са включени: лекции, техническо оборудване,  учебни материали, 2 обяда в ресторанта на хотела, 4 кафе- паузи и сертификат за преминато обучение.

 

Начин на плащане: по банков път 
Банка: ПРОКРЕДИТБАНК АД 
BIC: PRCBBGSF
Сметка: BG 29PRCB92301034794514

 

За валидна се приема заявка, за която има получени: бланка /форма/ за участие до 18.01.2019 г., или до изчерпване на местата в залата. Приоритет имат получените плащания пред заявките!!! Фактурите по извършените плащания се получават на семинара.

В основание на плащане посочете '' Участие в семинар''

Ако имате нужда от хотелско настаняване, моля свържете се с нас!

 

В София РАМАДА Хотел****, цени за наши участници- заплаща се на хотела:

  • единична стая - 80 лв. с богата закуска на блок маса, паркинг, безплатно ползване на фитнес център и плувен басейн в луксозния комплекс на хотела Виктория СПА, безжичен интернет.
  • двойна стая- 100 лв. със закуска на блок маса, паркинг, безплатно ползване на фитнес център и плувен басейн в луксозния комплекс на хотела Виктория СПА, интернет.

 

За повече информация: 0889 416 048, 0888 994 255, 0877 994 255 и 0897 994 255 или Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

 

Фирма ТБМ Консултинг ЕООД си запазва правото за промени в програмата и лекторите при непредвидени обстоятелства!!!